*** CẦN SANG NHƯỢNG TOÀN BỘ CHO NGƯỜI SƯU TẬP ĐỒNG HỒ *** (Giá hợp lý – Còn nhiều mẫu thực tế chưa cập nhật kịp)

 

  • 8
   ĐỒNG HỒ KIENZLE
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ GORGEOUS ANTIQUE GERMAN WALL CLOCK
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ Dickson
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ BÁNH LÁI - SCHATZ
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ TREND – WOODEN WALL CLOCK
   XUẤT XỨ : MỸ
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1940
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ GUSTAV BECKER – 2 TẠ
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ URGOS
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1970
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   Gongschlag Chiming Regulator
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1910
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ VEDETTE FRENCH WESTMINSTER
   XUẤT XỨ : Pháp
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1930
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   Ingraham
   XUẤT XỨ : MỸ
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ BUCHERER – Franz Hermle
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1970
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ GUSTAV BECKER
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ KIENZLE
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1930
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ TẠ TREO
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ CUKCOO 1 NGÀY
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1970
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ ANSONIA
   XUẤT XỨ : MỸ
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1970
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ ODO
   XUẤT XỨ : PHÁP
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ LINDEN 2 TẠ
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ CUKCOO 8 NGÀY
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1950
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ BÁNH LÁI - SCHATZ
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ ERTHAN ALLEN
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1970
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ SETH THOMAS 8 DAY BANJO
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1950
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ LARGE ANTIQUE ART DECO WESTMINSTER REGULATOR WALL CLOCK
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1930
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ FRANK MAUTHE – Antique German FMS R/A wall regulator
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1910
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ JUNGHANS
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1900
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ SCHATZ SHIPS BELL
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ SETH THOMAS
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1950
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ TREND
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1980
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ BÁNH LÁI - SCHATZ
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1960
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG VINTAGE HEMRLE
   XUẤT XỨ : ĐỨC
   NĂM SẢN XUẤT : Khoảng 1963
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 8
   ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN
   TÌNH TRẠNG : hoạt động tốt

  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2